Sreshtha Haritaki Lakshana :- Apta shots

Also see:- http://aptayurveda.co.in/2019/08/06/haritaki-gunaprabhav-bhavprakash-nighantu-apta-shots/