Commentators of Charak Samhita – APTA SHOTS

There are total 41 Commentries on Charak Samhita. Some of the important commentries are given below - Sl. No.Commentator ( TIKAKAR)Commentary ( TIKA) 1.BHATTAR HARISHCHANDRACHARAK NYAS 2.JEJJATNIRANTARPADVYAKHYA 3.AMITPRABHNYAS 4.SWAMIKUMARCHARAK PANJIKA 5.YOGINDRA NATH SENCHARAKOPASKAR 6.ASHADH VERMAPARIHAR VARTIKA 7.GAYA DASCHARAK CHANDRIKA 8.SHRI KRISHNA VAIDYACHARAK BHASHYA 9.KSHIR SWAMI DUTTCHARAK VARTIK 10.NAR DUTTBRIHAT TANTRA PRADIP 11.NAR SINGH KAVIRAJCHARAK PRAKASH KAUSTUBHA 12.GANGADHAR ROYJALP KALP TARU 13.CHAKRAPANIAYURVEDA DIPIKA 14.SHIVA DAS SENACHARAK TATTVA PRADIPIKA 15.JYOTISHA CHANDRA SARASWATICHARAK … Continue reading Commentators of Charak Samhita – APTA SHOTS